قرآن

قران راهنمایی

سوالات دینی پایه دوم راهنمای

-این سخن  اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) که می فرماید

(از [ﺧﻠﻘﺖ] اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪای ﭼﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺎرهای

ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪو ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان [رﻳﺰ] ﻣﯽﺷﻨﻮد.) به چه چیزی اشاره دارد؟

الف) شگفتیهای خلقت         ب)هدف افرینش                ج) شگفتیهای انسان            د) قدرت جسمی انسان

2- این سخن اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم که ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ راه ﻳﺎﺑﻴﺪو ﺧﻮدﺗﺎن را ازﻋﺬاب دوزخ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪ.) به چه چیزی اشاره دارد؟

الف) شگفتیهای آفرینش         ب) قدرت تفکر انسان                 ب) هدف آفرینش             د) فضیلت و برتری انسان

3- چه کسی نیازهای انسان را خوب می شناسد؟  الف) خود انسان                              ب) پیامبر

                                                          ج) علم و دانش                             د) خداوند

4- ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

الف) تا در باره آنها فکر کنیم  و به وسیله آنها به بهشت راه یابیم    ب) خو دمان را از عذاب دوزخ برهانیم

ج) تا انسان را وادار به تلاش کند                                       د) همه موارد صحیح می باشد

5-این آیه به چه چیزی اشاره دارد(( حَتّی اذا جاءَاَحَدهم اَلموت قالَ رب راجعونِ لعلّی اَعمَلُ صالِحاً فیما تَرَکتُ کلّا انّها کَلِمةٌ هو قائلها))

الف) کسانی که فرصت عمر را از دست می دهند                   ب) کسانی که از این دنیا دست خالی می روند

ج) کسانی که خانواده خود را ترک می کنند                           د) گزینه الف و ب

6-امام علی (ع) چه چیزی را به گذر ابرها تشبیه می کند و می فرمایند که باید آنها را  غنیمت شمرد ؟

 الف) سلامتی            ب) امنیت                ج) فرصتها                 د) جوانی انسان

7-   چرا دعای قوم بنی اسرائیل پذیرفته نمی شد؟

الف) چون پیامبرشان آنها را نفرین کرده بود         ب)  چون از روی اخلاص دعا نمی کردند

ج) برای منافع دنیا دعا می کردند                     د) بخاطر کسب مال حرام دعای آنها مستجاب نمی شد

8- یکی از تفاوتهای انسان با دیگر حیوانات وگیاهان در چیست؟

الف) نعمت عمر          ب) رشد وتعالی             ج) قدرت فکر واندیشیدن             د)برخورداری از نعمتهای مادی

9- پیامبر اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت کردن برتر می داند؟

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند           ب) نیکی به پدر و مادر             ج) جهاد در راه خدا            د) عبرت گرفتن

 

10-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

الف) نیکی به دیگران              ب) دعا کردن                ج) قران خواندن                 د)  نماز خواندن

11-اینکه اگر پیامبران راه درستی را و خوشبختی را بیان نمی کردند ما هرگز خودمان نمی توانستیم این راه را پیدا کنیم بیان کننده ارزش چیست؟

الف) ارزش دین                ب) عقل انسان                    ج) ارزش هدف                       د) ارزش راهنمایی دیگران

12-کدام جمله صحیح نیست؟       

الف) اگر ما از از علت دستورات دینی آگاهی نداشته باشیم باز هم می توانند ضامن سعادت ما باشند

ب) در ماه رمضان مسلمان کمتر دچار خلاف می شوند

ج) ما مسیر بهشت را قبلاً نرفته ایم

د) پیامبران از راه اخرت وسعات آگاه نیستند ولی باز هم می توانند ما را کمک کنند

13-- پیامبر اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت کردن برتر می داند؟

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند           ب) نیکی به پدر و مادر             ج) جهاد در راه خدا            د) عبرت گرفتن

 

14-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

الف) نیکی به دیگران              ب) دعا کردن                ج) قران خواندن                 د)  نماز خواندن

- چه چیزی باعث شد که مردم جزیرة العرب که سالیان دراز دشمن یک دیگر بودند مانند برادر با یکدیگر شوند؟

الف) پذیرش دین اسلام              ب) پیوند خویشاوندی                    ج) صلح کردن                د) علم و دانش جدید

15- بر طبق گفته امام علی (ع) وقتی از دوزخیان سوال می شود چه چیزی شما را به دوزخ کشانید در پاسخ چه جوابی می دهند؟

الف) ما از نماز گزاران نبودیم                                                   ب) ما به حرف بزرگان گوش نمی دادیم

ج) ما از زکات دهندگان نبودیم                                                   د) ما از مسلمانان نبودیم

16- طبق گفته امام علی (ع) چه چیزی گناهان را مانند برگهای پاییزی می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن می گشاید؟

الف) نیکی به پدر و مادر                   ب) روزه                           ج) اخلاق نیکو                         د) نماز

17- در میلن احکام اسلامی چه چیزی بیشتر از همه مورد سفارش قرار گرفته است؟

الف) امر به معروف         ب) نماز                            ج) روز                                د) زکات

18-  پیامبر اکرم(ص) چه چیزی را به چشمه آبی تشبه کرده که جلوی خانه کسی جریان داشته باشد و او هر روز خودش را پنج مرتبه در آن شست و شو دهد؟

الف) نماز                           ب) اخلاق نیکو                      ج) اذان                        د) شکر خداوند

 

 

 

19- این حدیث گرانقدر که امام علی (ع) می فرمایند هر کس اذان و اقامه در نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او او به نماز می ایستند و هر کس تنها اقامه را بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند بیانگر ارزش چه چیزی در نماز است؟

الف) ارزش نماز جماعت                                               ب) ارزش اذان و اقامه در تکمیل نماز 

ج) ارزش واجبات در نماز                                              د) ارزش ارکان در نماز

20- بر طبق گفته پیامبر اسلام بخشی از ثواب نماز همه نماز گزاران برای کیست؟

الف) امام جماعت                   ب) پدر و مادر              ج) مؤذنی که مردم را به نماز فرا می خواند         د) همه موارد

21- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) اگر حتی دکمه ها یا بخشی از لباس نماز گزار غصبی باشد نمی تواند با آن نماز بخواند

ب) اگر نماز گزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش باطل است

ج) نماز خواندن با جوراب با کلاه دستکش و جوراب نجس حتی اگر خیس باشد صحیح است

د) اگر نماز گزار بعد از نماز بفهمد که لباسش نجس بوده و قبلاً از آن اطلاع نداشته نمازی که خوانده صحیح است

22- پیامبر اسلام چه چیزی را به عنوان سپری در برابر مشکلات دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت می داند؟

الف) نماز                 ب) روزه                     د) صدقه                    د) امر به معروف

23- کدام یک از موارد زیر جز فواید روزه گرفتن به حساب نمی آید؟

الف) تقویت صبر و اراده                                            ب) توجه به محرومان

ج) صرفه جویی                                                    د) حفظ سلامتی

24- بر طبق این آیه(( ای کسانیکه ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد همانطوریکه بر کسانیکه قبل از شما بودند نیز واجب شده بود باشد که پرهیزگار  

شوید)) مهمترین فایده روزه گرفتن چیست؟  

الف) صرفه جویی                                                   ب) حفظ سلامتی

ج) تقوا و ایمان به خدا                                            د) یاد مرگ

25- کدام یک از موارد زیر جز مبطلات روز نیست؟

الف) غیبت کردن                                                     ب) خوردن و آشامیدن

ج) فرو بردن سر به زیر آب                                     د)فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

26- در داستان زیرک پادشاه زیرک به چه کسی تشبیه شد؟

الف) انسان مؤمن                     ب) انسان گناهکار                         د) مسلمانان                        د) دنیا دوستان

27- به نظر ابوذر غفاری چرا انسان از مرگ گریزان است؟

الف) چون هنوز آن را تجربه نکرده                                         ب) بخاطر برداشت غلط انسان از مرگ

ج) به خاطر قبض و روح                                                د) چون ما دنیای خود را آباد و آخرت را ویران کردیم

28- بر طبق فرموده امام صادق(ع) هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد چه پاداشی برای او است؟

الف) دشواریهی مرگ بر او آسان می شود                          ب) هرگز در دنیا فقیر نمی شود

ج) عمر طولانی به او داده می شود                                   د) گزینه الف و ب

29- پیامبر اکرم خطاب به چه کسی می گوید روزی که به ملاقات من می آید من قول می دهم که او را به بهشت ببرم؟

الف) کسی که به والدین خود نیکی می کند                       ب) هرکس به نمازهای پنجگانه اش اهمیت دهد وآنها را در وقت خود بخواند

ج) کسی که خوش اخلاق است                                      د)  کسی که روزه می گیرد

30- علت آزار و فشار قبر سعد ابن دمعاذ چه بود؟

الف) بی اهمیتی به نماز                                ب) بد اخلاقی در خانه

ج) بت پرستی                                          د) همه موارد

31-  انسان از دقت در جهان آفرینش و تذکر در آن چه درسی می گیرد؟

الف) خداشناسی                         ب) فداکاری                     ج) انسان شناسی                       د) شکیبایی

32- اولین سرمایه انسان برای خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت چیست؟

الف) تفکر                   ب) عمر و زندگی                      ج) مرگ                            د) تخیل

33- خداوند متعال در آیه 44 سوره فرقان چه کسانی را از چهارپایان گمراهتر معرفی می کند؟

الف) کسانیکه بینا و شنوا هستند                                     ب) کسانی که گناهکارند

ج) افرادی که دلهایشان کر ولال است                                د) افرادی که توانایی شنیدن را ندارند

34- کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای افرادی است که به راهنمایهای دین اعتقاد دارند؟

الف) به درستی راه خود اطمینان ندارند                                               ب) دستورات دین را بی فایده می دانند

ج) بدو ن ترس و اضطراب به سوی هدف حرکت می کنند                     د) در مورد رسالت پیامبران شک و تردید دارند

35-به عقیده مسلمانان کدام قسمت نماز شعار اسلام است  ؟

الف) اذان و اقامه             ب) رکوع وسجود                  ج) سلام وتشهد                                د)ذکر و قرائت

36- استفاده از طلا برای مردان در هنگام نماز چه حکمی دارد؟

الف) اشکال ندارد                             ب) باطل است                          ج) حرام است                      د) حرام و باطل است

37- وضعیت ما انسانها در هنگام رفتن از دنیا با دیگران چگونه است؟

الف) مشابه                           ب) مخالف                          ج) متفاوت                  د) مساوی

38- بر طبق فرموده ی امام علی (ع) چه کسی برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد؟

الف) کسی که از گناهان بپرهیزد                                                     ب)به واجباتش عمل کند

ج) خود را به اخلاق نیکو زینت دهد                                              د) همه موارد

39- بر طبق آیه 23 سوره شوری خداوند چه چیزی را بر گردن مسلمانان مزد رسالت پیامبر قرار داده است؟

الف) دعا کردن مردم برای او                  ب) محبت و دوستی اهل بیت او                 ج) نماز خواندن               د) احترام گذاشتن به زیارت او

40- یکی از بهترین راههای قدردانی از زحمات اولیاء خداوند چیست؟

الف) دعا کردن برای آنها                     ب)  رفتن به زیارت آنها                    ج) دشمنی با دشمنان آنها                د) گزینه الف و ب

41- برطبق گفته امام باقر (ع)چگونه می توان  به پاداشهای الهی و ولایت ائمه رسید؟

الف) رفتن به زیارت آن حضرت                        ب) دشمنی با دشمنان او                  ج) با پرهیزگاری و عمل صالح

42-به کارهای مستحبی که ما با انجام آنها در زیارتگاههای بیشتر مورد لطف و  توجه دوستان خدا قرار می گیریم چه گفته می شود؟

الف) آثار ماتأخر             ب) آداب زیارت                          ج) دوستی اهل بیت                       د) زیارت

43- غسل چند مرحله دارد؟  الف)دو مرحله                   ب) سه مرحله                 ج) چهار مرحله               د) پنج مرحله

44- کدام جمله در مورد غسل غلط است؟

الف) غسلهای واجب و  مستحب به یک شکل انجام می شود فقط نیت انها متفاوت است          

  ب) همراه شستن هر قسمت از بدن لازم است مقداری از سمت دیگر شسته شود تا اطمینان حاصل کنیم  که ان طرف کامل شسته شده

ج) اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که مانع رسیدن آب به بدن شود باید آن را بر طرف کنیم

د) در غسل بدن باید خشک باشد

45- کلمه فرج به چه معنا می باشد؟

الف) گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات

ب) ظهور امام زمان

ج) دیدن حضرت مهدی (عج)

د) دعا برای ظهور حضرت مهدی (عج)

46-کدام یک از موارد زیر جزء وظایف منتظران واقعی از دیدگاه امام رضا (ع) نیست؟

الف) صبور بودن                                       ب) خوشرفتاری با دیگران               

ج) ترویج کارهای نیک                                د) رفتن به مسجد جمکران

47-  بر طبق گفته  پیامبر اکرم (ص) چه کسی به خدا نزدیک به بهشت نزدیک به مردم نزدیک از آتش جهنم دور است؟

الف) انسان بخیل           ب) انسان نماز گزار               ج) انسان سخاوتمند                        د) همه موارد

48- کدام یک از موارد زیر از نمونه های ساده سخاوت است؟

الف) سلام کردن                  ب) صدقه دادن                             ج) جواب سلام دیگران را دادن                    د) دعا کردن

 

 

49-  از دیدگاه پیامبر اسلام بخیل ترین انسان چه کسی است؟

الف) کسی که برای خودش دعا می کند                                   ب) کسی که به دیگران سلام نمی دهد

ج) کسی که جواب سلام دیگران را نمی دهد                                ج) کسی که برای خدا نماز نمی خواند

50- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) سخاوت وبخل تنها در مسائل  مالی است                     ب) انسان  بخیل به آتش نزدیک است

ج)  یاد دادن درس به دیگران نوعی سخاوتمندی است          ج) بخشیدن مال به فقراء نوعی سخاوتمندی است

51- امام رضا (ع) چه چیزی را به درختی در بهشت توصیف می کند که شاخه هایش در دنیاست؟

الف) صدقه                        ب) سخاوت                          ج) نماز خواندن                د) سلام کردن به دیگران

52-  طبق آیه 67 سوره فرقان کسانیکه هنگام بخشش نه اصراف می کنند نه بخل می ورزند  بلکه میانه رو هستند را چه می نامد؟

الف) مسلمانان                    ب) سخاوتمندان                     ج) اندیشمندان               د) مومنان واقعی

53-  طبق ایه 92 سوره آل عمران چگونه به مقام نیکوکاران می رسیم؟

                     الف) با نماز خواندن                                                          ب) سلام کردن به دیگران

                      ج) روزه گرفتن                                          د) از چیز هایی که دوست داریم به دیگران ببخشیم

54- طبق فرموده امام علی (ع)چه کسی هرگز به مقامهای بلند نخواهد رسید ؟

الف) کسی که از عادتهای بد پیروی کند                                ب) کسی که به دیگران سلام نمی کند

ج) کسی که مستحبات را انجام نمی دهد                                 ج) کسی که به گذشته اش نمی اندیشد

55- کدام یک از گزینه های زیر جز سرگرمیهای نامناسب است؟

الف) تماشا کردن تلویزیون                                                         ب) بازیهای رایانه ای

ج) کتاب خواندن                                                                     د) فوتبال بازی کردن

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۱۱ساعت 9:5  توسط رنجبر  | 

مجموعه سوالات پیام های آسمانی اول راهنمایی

1-  چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟

2-  اگر خداوند لحظه ای از ما وجهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد چه حوادثی ممکن بود به وجود آید ؟

3- آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارند؟

4- توضیح دهید چرا با وجود فرشتگان از مردم ، باز هم عدّه ای دچار حوادث مختلف می شوند؟ 

 

درس اول:

1-  چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟

2-  اگر خداوند لحظه ای از ما وجهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد چه حوادثی ممکن بود به وجود آید ؟

3- آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارند؟

4- توضیح دهید چرا با وجود فرشتگان از مردم ، باز هم عدّه ای دچار حوادث مختلف می شوند؟

سوالات متن

 

5- کامل کنید حالا که می دانم خداوند همواره مرا می بیند ............

6- مفهوم  آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم »  چیست ؟

7- با توجه به سخن امام باقر (علیه السلام ) فرشتگان چگونه انسان را یاری می کنند ؟

8-معنی آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم » را بنویسید ؟

9- مفهوم آیه « ...وسعَ کُرسیهُ السَّماواتِ وَالاَرضَ وَلا یَودوهُ حِفظِهُما و هوَ العلی العَظیم »  چیست ؟

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید ؟

 10- چون خداوند مارا دوست دارد همیشه به ما توجه دارد

11- انسان فقط در هنگام مشکل به خداوند نیاز دارد .

12-فرشتگان از انسان ها محافظت می کنند.

 

پاسخ سوالات درس اول

1- چون خدا مارا بیشتر از همه موجودات دوست دارد .

 

2- هر لحظه ممکن بود حادثه ای ناگوار برای ما پیش بیاید . مثل تصادف ؛ سقوط از بلندی  و غیره

 

3- خیر انسان در همه حال به خدا نیاز مند است

 

4- در حقیقت این افراد با اشتبا هات و گناهانی که انجام می دهند خودشان را از حمایت خداوند و فرشتگان محروم می کنند .

5- من هم تلاش می کنم خداوند از من ناراضی نباشد .

 

6- خدا همیشه مراقب ما انسانهاست

 

7- به دستور خداوند او را از این که در چاه بیفتد یا دیواری بر او فرو ریزد و یا این که حادثه بد دیگری دچار شود حفظ می کنند

8- هر کجا باشید خدا با شماست .

9- خداوند از همه آسمانه و زمین مراقبت می کند

10- درست

11- نادرست

12- درست

درس دوم :

1- نمونه هایی از محبت خداوند به خود را بیان کنید.

2- ما چگونه می توانیم شکر نعمت های خداوند را بجا بیاوریم ؟

3- آیا رشد عقلی می تواند به رشد اخلاقی ما کمک کند ؟ مثالی بزنید .

 

سوالات متن  

4- چند نوع رشد داریم نام ببرید ؟

5- کدام نعمت باعث بر تری انسان از حیوانات  می شود ؟

6-  وقتی کسی یاد می گیرد بدون اجاز وسایل مردم را بر ندارد به چه رشدی رسیده است ؟

7- بهترین راه شکر گذاری از نعمت های خداوند چیست ؟

8-آیا همین که ما نعمتی در اختیار داشته باشیم برای خوشبخی کافی است؟

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید

9- حدیث زیر به چه رشدی در انسان اشاره دارد « یکی از بهترین عبادت ها فکر کردن به قدرت خداوند است .

الف- رشد جسمی                        ب- رشد عقلی                      ج- رشد اخلاقی

10-  امیر المومنین علیه السلام   می فرماید : خدایا اعضای بدنم را نیرومند گردان تا بتوانم در راه تو خدمت کنم  » این جمله به چه رشدی اشاره دارد

الف- رشد جسمی                          ب- رشد عقلی                          ج- رشد اخلاقی

11-  حدیث « ازدروغ بپرهیزید چه بزرگ باشد چه کوچک ، شوخی باشد یا جدی» .امام سجاد علیه السلام بیانگر چه رشدی است ؟

الف- رشد جسمی                          ب- رشد عقلی                          ج- رشد اخلاقی

12- دانش آموزی که به دوستانش در حل مشکلات درسی کمک می کند از کدام نعمت خداوند تشکر می کند ؟

الف- چشم                           ب- علم و دانش                           ج- مال و ثروت     

 

12-جدول را کامل کنید

نمونه کارها

با این کار  شکر کدام نعمت را به جا می آورد؟

نوجوانی که قران می خواند

چشم و زبان

کسی که برای نشاط و سلامتی مرتب ورزش می کند

سلامتی

دانش آموزی که به سخنان معلم گوش می دهد

گوش

کسی که به فقیرا و نیاز مندان کمک می کند

پول و ثروت

فرزندی که به پدر و مادر احترام می کند

پدر و مادر

پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می کند

علم و دانش

دانش آموزی که به دوستانش در مشکلات درسی کمک می کند

علم و دانش – دوستان

 

پاسخ سوالات درس دوم:

1- چشم -گوش – عقل – پدر و مادر – سلامتی –و........

 

2- عقل

3- بله ، مانند کسی که در صف نانوایی نوبت خود را به فردی پیر می دهد  یا کسی که از غذای خود به افراد گرسنه می بخشد

4- سه نوع – رشد جسمی- رشد عقلی – رشد اخلاقی

5- نعمت عقل و اندیشه

6- رشد عقلی

7- استفاد درست از نعمت های خداوند .

8-نه خیر باید از آنها به صورت درست و بجا استفاده کنیم  ودر گناهان استفاده نکنیم

9-رشد عقلی

10- رشد جسمی

11- عقلی

12-علم و دانش

درس سوم:

1- شکر عملی چیست ؟

2- مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید ؟

3- حضرت علی ( علیه السلام ) در باره دوست داشتنی ترین کارها نزد خدا چه می فرماید ؟

4- معنی آیه « لَئُن شکر تم لَاَزیدنَّکُم » را بنویسید ؟

5- امام صادق علیه السلام در باره شکر عملی چه می فرمایند ؟

جاهای خالی را کامل کنید .

6- امام صادق علیه السلام می فرماید شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند .........................دوری کنی .

7- امیر المومنین علیه السلام می فرماید دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند بلند مرتبه .........................است

-8 شکرکردن به دو صورت انجام می گیرد .........................و .............................

9- مفهوم آیه « لَئُن شکر تم لَاَزیدنَّکُم » کدام مورد است .

الف) شکر زبانی یکی از شکر ها است         ب)   زیاد  شکرکردن خوب است            ج) شکر کردن زیادی نعمت می آورد 

 

 

 

 

جدول زیر را کامل کنید .

نعمت خداوند

شکر نعمت

ناسپاسی نعمت

معلم

 

 

پیامبران

 

 

زبان

 

 

دارایی و مال و ثروت

 

 

گوش

 

 

 
 

پاسخ سوالات درس سوم

1- استفاده درست از نعمت های خداوند مثلاً استفاده از چشم برای مطالعه یا قران خواندن

2- نماز خواندن بهتریت را تشکر از خداوند است

3- دوست داشتنی ترین کارها نذد خداوند بلند مرتبه نماز خواند است

4- اگر سپاس گزاری کنید خداوند نعمتهایش را زیاد می کند

5- شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

6- حرام کرده است

7- نماز خواندن

8- زبانی- عملی

9 –ج

 

درس چهارم :

1- ارکان نماز چند تاست آن ها را نام ببرید ؟

2- فرق میان ارکان و غیر ارکان در نماز چیست ؟

3- کدام یک از موارد زیر رکن و کدام یک غیر رکن است و هر کدام در یک نماز دو رکعتی چند مرتبه تکرار می شوند: نیت ، رکوع، تشهد

سوالات متن درس چهارم

4- چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت ؟

5- با توجه به سخن پیامبر شیطان تا چه زمانی از مومنان ترسان و گریزان است ؟

6- امام باقر علیه السلام در باره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید

7- از نماز ظهر عاشورا چه می فهمیم ؟

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

8- در نماز اگر قنوت را فراموش کنیم نماز م باطل نمی شود

9- اگر رکوع را ندانسته  نخوانیم یا فراموش کنیم نماز مان درست است

10- تشهد از ارکان نماز به حساب می آید

11- کدام مورد از ارکان نماز به حساب می آید

الف- نیت        ب- سلام                     ج- ترتیب                  د- قرائت

 

پاسخ سوالات درس چهارم

1-پنج تا 1- نیت2- قیام 3-تکبیرة الاحرام4- رکوع 5- سجود

2- ارکان قسمت هایی از نماز است که اگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل است ولی اگر واجبات دیگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل نمی شود

 

3- نیت رکن و یک بار در نماز – رکوع رکن 2 بار – تشهد غیر رکن یک بار

 

4- از رساله مراجع تقلید یا پرسیدن از افراد آگاه

5- تا زمانی که مومن مراقب نماز های پنج گانه است تا در وقتش انجام دهد

6- امام باقر می فرماید نماز ی کهدر اول وقت خوانده می شود با شکلیب درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید تومرا خوب حفظ کردی خدا هم تورا حفظ کند

7- می فهمیم که نماز اول وقت بسیار ارزشمند است

8- درست

9-غلط

10- غلط

11-نیت        


برچسب‌ها: پیام های آسمان, سال اول
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۴ساعت 12:14  توسط رنجبر  | 

شگفتي هاي اب ( شهادت اب )

هوشمندی سلولهای آب » هوشمند بودن تمامی اجزای هستی «  « تمامی عالم هستی زنده و هوشمند میباشند و همه عالم، خداوند را تسبیح میگویند »یُسَبحُونَ الَّیل وَ انَّهار لا یَفتُرُونَ (همه) در شب و روز بی آنکه هیچ سستی کنند به تسبیح و ستایش (او) مشغولندالانبیاء - 20 دانشمندی ژاپنی به نام آقای «ماسارو ایموتو Masaru Emoto» در مورد آب، تاثیرپذیری و هوشمند بودن آن تحقیقاتی را ارایه نموده.         دکتر ایموتو معتقد است که آب در شرایط مختلف انجماد، تحت تأثیر محیط و حتی انسانهایی قرار می گیرد که در کنار آن به گفتگو با یکدیگر مشغولند. به اعتقاد او، آب، آئینه زندگی مردمان ساکن بر کره زمین است و بسیاری از خوبیها و زشتی های زندگی روزمره را می توان در این آئینه شفاف به روشنی دید و به آن اعتقاد داشت. البته این ایده دکتر ایموتو دارای دلایل علمی متعددی نیز هست. تصاویر میکروسکوپی حاصل از کریستال آب، بسته به اینکه این افکار مثبت یا منفی باشند، زشت یا زیبا خواهد بود. به نظر دکتر ایموتو این تصاویر خوب یا زشت را می‌شود با استفاده از دعا، موسیقی یا نصب نوشته‌ای بر ظرف حاوی آب به‌دست آورد.        به طور مثال ایشان آب یک چشمه را وقتی از دل کوه و سنگ می‌جوشد برداشته، منجمد کرده و کریستال آب را زیر میکروسکوپ مشاهده نموده. کریستال آب شکل بسیار زیبا و منظمی را داشته. همین آب را وقتی از وسط شهر یوکوهاما (زادگاهش) می‌گذرد، برداشته و آزمایش کرده. با کمال تعجب، آب دیگر آن شکل منظم و هندسی و زیبا را نداشته. همین‌طور این آزمایش را با پخش موسیقی‌های مختلف بر روی آب، زدن برچسبی حاوی یک نوشته بر ظرف آب، دعا خوندن بر آب و... تکرار نموده.          تصویر سمت چپ آب سد «فوجی وارا» است، قبل از اینکه بر روی آن دعا خوانده شود و تصویر سمت راست آب همان سد، بعد از دعا خوندن می باشد.                                           بعد                                           قبل             


 


تصویر سمت چپ آب، زمانی است که قطعه ای از موسیقی «هِوی متال» و تصویر سمت راست، وقتی است که قطعه ای از موسیقی «انیاگا» بر روی آب پخش شده.


                                        انیاگا                                       هوی متال                


این تصویر، تصویر آبی است که برچسب عبارت متشکرم به زبان


ژاپنی (هاریگاتو) بر روی آن گذاشته شده


  


 


آقای ایموتو به 500 نفراز رهبران و اساتید روحانی در سراسر ژاپن نامه ای نوشت که او در روز و ساعت خاصی یک لیوان از آب لوله کشی شهر توکیو را روی میزش قرار می‌دهد و از آنها خواست که به برای این آب دعا بخوانند.


        تصویر سمت چپ، تصویر آب موجود در لوله‌های آب شهر توکیو است و تصویر سمت راست، همان آبی است که 500 نفر از سراسر ژاپن بر روی آن دعا خوندن.


                                             بعد                                           قبل            


 


در آزمایش دیگری به بررسی تاثیر نوع کلمات بر آب پرداخت. بر روی یک لیوان عبارت «Do It» را چسباند و بر روی لیوانی دیگر عبارت «Let"s Do It». پس از گذشت یک شب، از آب‌های یخ بسته شده عکسبرداری نمود. تصویر سمت راست، آبی است که برچسب اول را داشته و تصویر سمت چپ آبی است که برچسب دوم را داشته.


                                         It Let"s Do                                          Do It                


 

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۰۸ساعت 17:6  توسط غزل عزیزی  | 

قران

-درستی یا نادرستی ترجمه های زیر را مشخص کنید .

الف - ء امِنوا : ایمان آوردند                   صحیح                    غلط


ب – هُم : شما                                   صحیح                    غلط


ج- اِله : معبود                                   صحیح                    غلط


د – اِلی اللّه : به سوی خدا                     صحیح                    غلط         


                                                                  2-کدام گروه از کلمات زیر هم خانواده نیستند .


الف : رحمان – رَحیم – مَحروم                                                  ج : اَمین – مومن – مومنون


ب : مَخرَج – یَخرجُ – مُخرج                                                    د: وَلّیِ – مَولی – والی


3- هر ترجمه را به عبارت قرآنی مربوط به آن وصل کنید .


الف : هُو ربّی و ربّکُم                                           و زمانی که موسی به قومش گفت .


ب: وَ اِذ قالَ موسی لِقومِهِ                                        او پروردگار من و پروردگار شماست .


ج : اِنّی رسول الله اِلَیکُم                                         و خدا گروه ستمگران را هدایت نمی کند .


د : واللّهُ لا یَهدی القوم الظّالمین                           قطعاً من پیامبر خدا به سوی شما هستم .


4 – با توجه به ترجمه ، در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .


الف : قطعاً  دین نزد خداوند اسلام است .      « ......... الدّ ین .......... اللّه الاِسلامُ »


ب : خداوند کسی است که شما را آفرید.        « اللّه الّذی ............... ـکُم »


ج : خارج می کند  زنده را از مرده .           « .........الحَیَّ مِنَ الـ.......... »


د: پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است .     « ............ رَبُّ ............ وَ الارض »


5- « عَلیکَ » یعنی :


الف : برای تو                                                     ج : قطعاً برای


ب : به سوی تو                                                    د : بر تو


6- موارد خواسته شده برای هر کلمه را بنویسید :


الف : جمع کلمه ی « حامد »


ب : مفرد کلمه ی « ناصِرینَ »


 


7- زیر جواب صحیح خط بکشید .


جَعَلَ      ( قرار می دهد – قرار داد – قرار دادن )


قُل          ( گفت – می گوید – بگو )


سِراج        ( گسترده – چراغ – خانه )


اِغفِر         ( بیامرز – آمرزش – می آمرزد )


8- معنای ترکیب « عَمِلوا الصّالِحاتِ » چیست .


الف – کارهای خوب انجام دادند .                                 ب – کار نیک انجام دادند .


ج- اعمال صالح انجام می دهید .                                   د – کارهای خوب انجام بدهید .


9- عبارتی که زیر آن خط کشیده شده ، ترجمه ی کدام ترکیب می باشد .


« بگو ای مردم قطعاً آمد برای شما  حق از سوی پروردگارتان »


الف : جَعَلَکُم                          ب : جاءَ هُم                               ج : جاءَ کُم                        د: جَعَلَهُم


10- ترجمه های زیر را با استفاده از معانی کلمات داخل پرانتز کامل کنید .


الف – و به سوی خداست ............ کارها ( عاقبه )


ب – قطعاً خداوند ............ ستوده است . ( الغَنیُّ )


ج- و قطعاً به لقمان دانش و فهم ................ ( ء اتَینا )


د : ایشان بر .............. از سوی پروردگارشان هستند . ( هُدی )

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۰۷ساعت 10:36  توسط رنجبر  | 

امتحان قران

بسمه تعالی         

 

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی نمونه کرمانشاه                 نام و نام خانوادگی

پایه تحصیلی :   اول راهنمایی                  نام درس :  قرآن

مدت امتحان :  40 دقیقه           تعداد کل سوال :  7    تعداد  ص : 2

 

 

 

1- معنی کلمات زیر را بنویسید . 5/1 نمره

 

  ظُلُمات   (      )   رَبَّ (    ) تُجاهِدُونَ  (      )    حَیَّ  (      )  رِزق َ (      )  غَفُور   (      )

 

 

2- از کلمات زیر کدام کلمه به معنای اَنزَلَ می باشد؟  5/0 نمره

 

الف – نازل کردیم ()  ب – فرو می فرستد () ج -  فرو فرستاد () د -   روزی  ()

 

 

 

3- معنی ترکیبات زیر را بنویسید .5/2

 

الف : خَلَقَ الّلیلَ وَ النّهار :

 

ب : وَالله ُ غَفُرٌ رَحیمٌ  :

 

ج : یُحیِی الاَرض :

 

د : فی سَبیل الله  :

 

ر : اِذ قالَ موُسی  :  

 

 

 

 

4-  ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید . 5/0 نمره

 

1-    اِنَّ الدینَ عِندَاللهِ الاسلام .

 

الف : قطعاً دین نزد خدا اسلام است                       ب : قطعاً نزد خدا اسلام است    

 

2- وَ انزَلنا اِلَیکُم نوراً  .

 

الف : و نازل کرد به سوی شما نور را                      ب : نازل کردیم به سوی شما نور را

 

 

5- هم خانواده  ( نصر و عِلم را به ترتیب بنویسید.   5/0 نمره

 

 

 

6- آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.5/3 نمره

 

الف) یا اَیُّها الَّذینَ ءامَنوُا .

 

ب ) وَ تُجاهِدُونَ فِی سبیل اللهِ .

 

ج) یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّت .

 

د) وَ هُوَ عَلی کُلِّ شی ءِ قَدیر.

 

 

 

 

 

7- جدول زیر را تکمیل کنید .   1 نمره

 

 

 

مفرد

 معنا

جمع                              

 

         

 معنا

 صادِق

 

 

 

صادقینَ         

 

 

   

 کافر

 

 

بی ایمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوفیق مِنَ الله                          

+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۰۷ساعت 10:32  توسط رنجبر  |